از قالب جدید راضی هستید؟

بله
6نفر=67%
----------------------------------------------
نه، همون قبلی خوب بود.
3نفر=33%
----------------------------------------------
نه، قبلی هم خوب نبود.
0نفر=0%
----------------------------------------------